Verdubbeling legionellakosten door uitspraak rechter

Verdubbeling van kosten legionellapreventie door uitspraak rechtbank

Door een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland worden gebruikers van een alternatieve legionellapreventie techniek geconfronteerd met extra kosten.  De uitspraak is gebaseerd op het Meetprogramma in tabel IIId van de Drinkwaterregeling. Aanvullend op de halfjaarlijkse legionella controle moet je extra bemonsteringsrondes laten uitvoeren.

Dit betekent in de praktijk bij toepassing van een alternatieve legionellapreventie techniek:

  • dat naast de reguliere halfjaarlijkse legionella monstername, er extra bemonsterd moet worden volgens de voorgeschreven frequenties volgens tabel IIId;
  • dat het aantal monstername punten gelijk is aan het aantal genomen monsters bij de reguliere legionella bemonstering. Dit conform bijlage 3 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater.

Xigna is van mening dat er een praktische invulling gegeven moet worden aan de extra monsternames. Dit zeker in het begin van het toepassen van koper-zilver ionisatie. Bij de maandelijkse monstername frequentie waarbij door de uitspraak nog 2 monstername rondes extra moeten worden uitgevoerd, geven die 2 extra rondes geen beter inzicht maar zorgt alleen voor een kostenverhoging van de legionella beheertaken.

Meer weten? Neem even contact met ons op 088 944 6228 of vraag een bemonsteringsvoorstel aan.

Meer weten?