quote

Legionellapreventie wet- en regelgeving

Meer weten?

Nederlandse wet- en regelgeving voor legionellapreventie

Heb je wel eens nagedacht over welke risico’s je loopt wanneer je geen veilig en gezond water beschikbaar stelt aan je bezoekers, cliënten en je collega’s? Welke verplichtingen en deskundigheid je nodig hebt om te voldoen aan de wettelijke eisen? Dit geldt niet alleen voor drinkwater maar ook voor zwembadwater, natte koeltorens en water ter bereiding van medicijnen of gebruikt bij laboratorium onderzoeken. Onze adviseurs helpen je graag bij de praktische invulling in het woud van alle wet- en regelgeving of lees alvast onze whitepaper ‘Wat te doen bij een legionella besmetting’.

Drinkwater douche

Wetgeving legionellapreventie drinkwater

In de Drinkwaterregelgeving, het Bouwbesluit en bijbehorende normen (NEN1006) en de waterwerkbladen staan de minimum eisen vermeld voor de aanleg van een goede drinkwaterinstallatie. Het zorgt ervoor  dat je goed en gezond drinkwater uit de kraan krijgt maar ook dat de openbare drinkwaternetten niet vervuild raken. Bij Legionellapreventie is dat niet anders. De Nederlandse wet- en regelgeving voor legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, is vastgelegd in:

  1. De Drinkwaterwet (2009)
  2. Het Drinkwaterbesluit (2011)
  3. De Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (2011)

Om de drinkwaterkwaliteit te borgen dien je een legionella risico analyse en beheersplan te hebben en moet je de legionella beheertaken zoals legionella monstername, keerklepcontrole, spoel- en temperatuurtaken laten uitvoeren en registreren in het (digitale) legionella logboek.

Meer info? Installaties en wetgeving?
Zwembadwater bassin

Wetgeving legionellapreventie zwembadwater

Ben je eigenaar of exploiteer je een zwembad, sauna of wellnesscentrum dan zijn in Nederland een aantal wetten voor jou van belang:

  1. De Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ)
  2. Het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).

In de Whvbz en Bhvbz is vastgelegd welke eisen gelden voor de behandeling en de kwaliteit van het zwembadwater. Dagelijks bepaal en registreer je aantoonbaar in het (digitale) zwembadwater logboek het vrij en gebonden chloorgehalte en de zuurgraad. Maandelijks dien je ervoor te zorgen dat je je zwembadwater laat onderzoeken wordt door gekwalificeerd laboratorium, zoals Xigna.

Zijn er in je zwembad ook watersproeiende elementen, bubbelbaden of glijbanen, dan verplicht de Bhvbz je ook om elk half jaar die elementen te laten onderzoeken op aanwezigheid van legionella bacteriën.

Meer info? Installaties en wetgeving?
Koeltoren legionellapreventie risico analyse en bemonstering

Wetgeving legionellapreventie natte koeltoren

Niet goed beheerde natte koeltorens vormen het grootste legionellabesmettingsrisico voor de volksgezondheid.  Als eigenaar maar ook als werkgever van een gebouw met een natte koeltoren heb je te maken met wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie. Het gaat om twee wetten die zorg dragen voor de legionellarisico beheersing:

  1. De Arbeidsomstandighedenwet (ARBO)
  2. De Wet milieubeheer. Beide wetgevingen zijn van toepassing bij het beheersen van de legionellarisico’s bij een natte koeltoren.

Volgens de Wet milieubeheer ben je als de exploitant van de koeltoren verplicht om risico’s voor de omgeving voorkomen. Dit doe je door goed beheer van de natte koeltoren. Zo wordt voorkomen dat legionellabacteriën zich via aerosolen in de lucht verspreiden en mensen besmetten. Vanuit dezelfde wet moet daarnaast elke koeltoren gemeld en geregistreerd worden bij het bevoegd gezag.

Voor de situaties waarin je werknemers risico lopen op een legionellabesmetting, moet je aan de ARBO wetgeving voldoen. Om gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid te voorkomen, start je met het opstellen van legionella risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de natte koeltoren. Vervolgens laat je de koeltoren waterkwaliteit periodiek onderzoeken door een gekwalificeerd laboratorium, zoals Xigna. In het (digitale) koeltoren logboek registreer en borg je alle beheertaken.

Meer info? Installaties en wetgeving?

Wat te doen bij een legionella besmetting?

Hulp nodig bij een legionella overschrijding? Download hieronder de checklist die je stap voor stap helpt om het probleem structureel op te lossen.

Stappenplan legionella besmetting