quote

Alternatieve techniek legionella preventie

Advies alternatieve techniek Meetprogramma alternatieve techniek

Alternatieve technieken legionella

In water zijn van nature bacteriën aanwezig. Daarom krijgt iedereen wel te maken met een legionella normoverschrijding. Om Legionellose te voorkomen heeft de overheid regels opgesteld. Uitgangspunt is het thermisch beheersconcept. In sommige collectieve leidingwaterinstallaties heeft dit concept onvoldoende effect en is alternatieve techniek legionella preventie gewenst.

Onze adviseurs helpen je bij de selectie van de juiste alternatieve techniek legionella preventie en het voldoen aan de wet- en regelgeving die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is gegeven. We informeren je over de voor- en nadelen, hoe effectief een oplossing is en wat je operationele kosten en investeringen zijn.  Daarnaast stellen we de verplichte toestemmingsbrief, de juiste ontwerpvoorwaarden, de uitvoering en beheer van de alternatieve beheersmaatregelen op.

Inspectie drinkwaterinstallatie

De verschillende alternatieven op een rij

Onze adviseurs lossen bij voorkeur de legionella problemen structureel op door een installatietechnische aanpassing te doen in combinatie met juist thermisch beheer. Indien dat om technische en/of bedrijfseconomische redenen niet mogelijk is dan werken we voor jou de beste alternatieve oplossing uit. Nieuw is water behandelen met ultrasoon geluid en daarnaast heb je keuze uit:

  1. Preventief thermisch beheer (thermische desinfectie, verwarmingslint, circulerend water)
  2. Fysisch beheer met Poortwachter systemen (ultrafiltratie, Pasteurisatie, UV-licht)
  3. Fotochemisch beheer (AOT)
  4. Elektrochemisch beheer (koper-zilver ionisatie of anodische oxidatie

Legionella veilige douchekoppen zijn uitermate geschikt om een veilige situatie te creëren bij een legionella normoverschrijding maar zijn niet toegestaan voor structureel legionellabeheer.

Adviesaanvraag Legionella veilige douchekop
Algemene voorwaarden

Eisen en regels bij toepassing van een alternatieve techniek

In de basis moet je uitgaan bij legionellapreventie van thermisch, fysisch en fotochemisch beheer en/of een combinatie van deze beheersvormen. Onder strikte voorwaarden mag hiervan afgeweken worden waarbij bij fotochemisch en elektrochemisch beheer extra strenge voorwaarden gelden op basis van de CTGB (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

In het Drinkwaterbesluit is geregeld dat voor zogenoemde alternatieve technieken gecertificeerd moeten zijn. Die certificering voor de apparatuur valt uiteen in:

  1. Een toelatingscertificaat voor fotochemisch en elektrochemisch beheer apparatuur van de CTGB (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden);
  2. Elk apparaat moet volgens de BRL14010 gecertificeerd zijn;
  3. Het gebruikte koper en zilver moet toegelaten zijn volgens de Europese wetgeving

Afhankelijk van het type alternatieve techniek moet je vooraf meer of minder regelen.

Extra monsternamerondes en speciaal meetprogramma bij toepassing alternatieve beheerstechniek legionella

In alle gevallen moet je bij toepassing van een alternatieve techniek het aanvullende meetprogramma IIId laten uitvoeren. Dit betekent dat je het aantal voorgeschreven monstername rondes per jaar bij toepassing van een alternatieve beheerstechniek moet optellen bij het aantal monsternames dat verplicht is volgens de reguliere bemonstering legionella.

Onderbouwingsrapportage fotochemisch en elektrochemisch beheer

Bij toepassing van fotochemisch en elektrochemisch beheerapparatuur is het een verplichting om vooraf een onderbouwingsrapportage te laten opstellen door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf, zoals Xigna. Zonder die rapportage ben je in overtreding en dat kan leiden tot een forse boete of het verplicht verwijderen van de apparatuur.

Fotochemisch en elektrochemisch beheerapparatuur alleen toegestaan bij prioritaire gebouwen

Fotochemisch en elektrochemisch apparatuur mag niet worden toegepast in gebouwen die niet vallen onder de prioritaire instellingen legionellapreventie. Dit wordt veroorzaakt doordat het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) dit in haar toelatingseisen heeft opgenomen.

Updaten legionella risico analyse en beheersplan

Bij de toepassing van een alternatieve techniek, breng je een wezenlijke verandering aan in je installatie. Dit betekent dat je je legionella risico analyse en beheersplan moet laten actualiseren. Bij Xigna doen we dat doorgaans in één enkele stap bij het schrijven van de hierboven genoemde onderbouwingsrapportage.

Fysisch en fotochemisch beheer

Fysisch en fotochemisch beheer mag ten alle tijde worden toegepast maar let wel dat je legionella risico analyse en beheersplan aanpast aan de nieuwe situatie en dat het aantal bemonsteringsrondes toeneemt.

 

Inhoud meetprogramma alternatieve techniek